Rozhovor: I Heart Sharks „Milujeme vzhled Prahy!“

Přesně v půlce posledního měsíce roku 2014 do Prahy zavítala post popová kapela z Berlína „I Heart Sharks“ v rámci projektu Planet Connection, jenž hudebnímu publiku skrze jídlo a muziku představuje ostatní země. Jak pro kluky, tak pro české posluchače to ale nebylo první setkání. Pierre, Simon a Martin si svou českou premiéru odbyli v předminulém roce, tenkrát se svým debutem Summer, nyní s sebou přivezli i druhou studiovku Anthems. My jsme sice na koncertě nebyly, ale zpěvák Pierre se uvolil a zodpověděl nám online několik otázek.

English version is below too.

Původní rozhovor vyšel na blogu music-germany.blog.cz. // The original interview was published on music-germany.blog.cz.


Pierre, byla to vaše druhá návštěva Prahy, druhý koncert. Dají se tyto dva koncerty porovnat? Je tu nějaký rozdíl mezi českými a německými fanoušky? Měli jste čas si prohlédnout město?

P.: Trávíme tak moc času koncertováním po Německu, že je vždy potěšením zavítat na nové místo. Milujeme, jak Praha vypadá a naposled, když jsme tu hráli, šli jsme ven a nakonec jsme skončili v temném strip baru s trpaslíkem v cylindru. Ale to je jiná story. Letošní koncert byl lepší než ten minulý v tom smyslu, že přišlo víc lidí a víc jich znalo naše texty.

Vaše druhé album Anthems bylo vydáno pod Island Records, nicméně vy nyní spolupracujete také s Chimperator Productions (label rappera Cro – pozn. au.). Jaký je to pocit – dva velké labely a vy jste jejich součástí. Uvědomujete si, jak daleko jste došli, všechny ty změny?
P.: Vlastně jsme jen u Chimperator Management. A když mluvíš o těch vydavatelstvích – co je důležité si pamatovat je, že nahrávací společnosti v dnešní době fungují jako banky, co ti půjčí peníze, ale zároveň na sebe berou mnohem menší riziko. Milujeme spolupráci s jakýmkoliv vydavatelstvím, jenž ocení naši hudbu a nápady. Všechna vydavatelství, se kterými jsme kdy spolupracovali, přesně tohle splnila.

Od té doby, co pracujete s takovým velkým labelem – můžete stále realizovat vaše nápady? Například v super videu pro Karaoke – můžeme v tom videu vidět některé vaše nápady?
P.: To video byl zcela náš nápad, a protože ta píseň nebyla započítána jako singl, měli jsme jen malý rozpočet na natáčení. Tohle je přesný příklad toho, jak jsme kdysi pracovali, pouze za naše peníze, předtím než jsme měli label. Takže bylo skvělé vyzkoušet jak daleko můžeme zajít s každým centem. Myslím, že nakonec to bylo super. Každý, kdo se do toho projektu zapojil, je náš dobrý přítel a my si to sakra užili.

Líbí se mi část vaší Facebookové biografie kde říkáte, že chcete být na místě bez šlágru v rádiu. Je to vtipný, vzhledem k tomu, že každý ví jak Němci milují šlágr, nebo je to možná jen stereotyp. Nicméně jak je to vůbec možné, že nejste jednimi z nich (Poue Martin je Němec – pozn. au.)?
P.: Šlágr v němčině vlastně znamená „hit“, což odkazuje na dobu, kdy písně a žánry byly neuvěřitelně populární. Myslím si, že každá země, či kultura má svůj charakteristický beat – samba je součástí brazilské kultury, breakbeat pak britské a myslím, že Německo miluje tzv. Four to the Floor beat (techno a house). Je snadné si na to zatleskat.

Konec roku je téměř tady – poslední otázka je tedy jasná: Jaké máte plány pro příští rok?
P.: Plánuju být namol mezi nynějškem a prvním lednem. A pak příští rok můžeme začít pracovat na nové hudbě k vydání a zároveň budeme mít další omluvu k návratu do Prahy, abychom vytvořili nějaké nové vtipné vzpomínky.

Pierre, díky za rozhovor a tvůj čas!

English Version:
Exactly in the half of the final month of 2014 Berlin’s post pop band I Heart Sharks visited Prague in the framework of the Planet Connection project, which intorduces to music audience another countries through food and music. As for the boys, same with Czech listeners, it wasn’t their first meeting. Pierre, Simon and Martin introduced themselves to Czech people about two years ago, that time with their debut Summer, this time they brought a new album Anthems as well. Although we weren’t on the gig, Pierre found a time to answered us several questions online.
Pierre, it was your second time in Prague, second concert. Can you compare these two gigs? Is there any difference between Czech and German fans? Did you have time to see city?
P.: We spend so much time touring Germany that it’s always a pleasure to go somewhere new. We love the look of Prague and last time we played we went out for so long, that we ended up in a dark strip bar with a midget in a top hat, but that’s another story. The concert this time was even better than the last one, because even more people were there and even more knew words.Your second album Anthems was released under Island Records, but you are kinda involved with Chimperator Productions as well (The label where Cro is – the author’s note). How’s that like – two big labels and you are a part of them. Do you realize how far you went, all the changes?
P.: Actually we’re only with Chimperator management. But about the labels: What’s important to remember is that nowadays a record label is pretty much just a bank that lend you money, but they take a lot less risks than normal ones. We love working with any label who appreciate our music and ideas, and all the labels we’ve worked with so far have done exactly that.Since you’ve been working with such a big label – can you still realize your own ideas? Like in the super cool video for Karaoke – can we see some of your ideas in that video?
P.: The video was entirely our idea, and as the song wasn’t even a single we had only a very small budget to shoot it. This was exactly how we used to work when we used our own money before we had a label. So it was great to try to see how far every penny could go and I think it was great in the end. Everyone involved from the video team to the last extra is a good friend of ours and we had a hell of time making it.I love the part of your Facebook biography where you say you would love to be on a place without schlager in the radio. It’s funny as everybody knows that Germans love schlager or maybe it’s just a stereotype. Anyway, how’s even possible you’re not one of them (Only Martin is German – au.n.)?

P.: Schlager is „hit“ translated into German, so it comes from a time where the songs and genre were incredibly popular. I think every country or culture has its own characteristic beat – samba is intrinsic to Brazilian culture, breakbeat to British and I think that Germany loves a Four To The Floor (techno and house music). It’s easy to clap along to.

Well, the end of the year is almost here, so the last question is obvious – What’s your plans for the next year?
P.: I plan to be drunk between now and 1st January. And then newxt year we can start work on lots of new music to release. Then we’ll have another excuse to return to Prague and make some new fun memories.

Pierre, thanks for the interview and your time!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *